สภาพทั่วไป

เป็นการแสดงให้เห็นข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา แผนที่ ครัวเรือน ประชากร สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ(รายได้และการประกอบอาชีพ) สังคม ศาสนา การเมือง การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี/วัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์และปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน พร้อมรูปภาพประกอบแต่หัวข้อ

Advertisements